Allah'ın 99 ismi türkçe anlamları ve yararları!! - Birnebze.com
Bizimle iletişime geçin

Din

Allah’ın 99 ismi türkçe anlamları ve yararları!!

Yayınlanan

üzerinde

esmaulhusna

Allah’ın 99 isimleri ve Türkçe Anlamları ve yararları

Allah’ın 99 isimleri, 99 isimlerin anlamları ve yararları, Allah’ın 99 ismi kaç kere zikredilmesi gerekir. Esmaü’l Hüsna Türkçe anlamları ve yararları.

Allah-ı Teala her isminde bir anlam taşımakla birlikte 99 isimleriyle yararları da bulunmaktadır. Bu yararlardan faydalanmak için günlük zikirlerimizi aksatmamamız gerekir ve bu zikirlerde Allah’ın 99 isimlerini yaparsanız Hayatınızda kötü olaylardan korur, Şeytanın şerrinden korur, Cennetin aydınlığına kadar inşallah sizi nail eder. 

Zikirlerin Önemi

Zikir Allah-ı Tealaya yakınlaşmamızı sağlar ve iletişim kurarak kalbimizdeki ruhu temizlememize ve tövbe etmemizin en derin noktalarına kadar ulaşır.

Zikirlerimizi aksatmadan yaparsak inaşllah maddi ve manevi yoksulluğu bize göstermemesi için dua ederek sabretmenin her şeyden iyi olacağı aşikardır. Zikir ederek dünya değil ahiret  için kalbinizi temizlersiniz, bu temizlik sizi ruhen ve bedenen de temizleyeceği için kötü düşüncelerden de uzak tutacaktır. 

Zikirlerinizi aksatmama dileğiyle.!!

Günlük hayatta Allahın 99 İsmi kaç kere zikredilmesi gerekir? 

Allah’ın 99 İsimleri

Zikir adetleri

Ne için okunur?

Anlamları?

Allah(66)Her türlü istek, tüm duaların kabul olması“Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”
Er-Rahmân(298)Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak“Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
Er-Rahîm(258)Maddî ve manevî rızka nail olmak“Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
Es-Selâm(131)Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak“Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”
El-Mü’min(137)Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek“Güven veren, emin kılan, koruyan.”
El-Kebîr(232)Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak“Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”
El-Hafîz(998)Nefsinin ve malının korunması“Her şeyi koruyucu olan.”
El-Mukît(550)Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık“Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
El-Hasîb(80)Herkese karşı açık alınlı olmak“Kulların hesabını en iyi gören.”
El-Celîl(73-5.329)Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek“Celal ve azamet sahibi olan.”
El-Kerîm(270)Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak“Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”
Er-Rakîb(312)Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi“Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”
El-Mücîb(55-3.025)Duaların kabul olunması“Duaları, istekleri kabul eden”
El-Vâsi’(137)Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için“Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
El-Hakîm(78-6.084)İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak“Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”
El-Vedûd(20-400)İnsanların sevgisini kazanmak“Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”
El-Mecîd(57-3.249)İzzet ve şerefin artması“Her türlü övgüye layık bulunan.”
El-Bâis(573)Kuvvetli irade ve alacaklarını almak“Ölüleri dirilten.”
Eş-Şehîd(319)Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek“Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”
El-Hak(108)Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi“Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
El-Vekîl(66)Allah’tan her türlü yardım görmek“Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
El-Kavî(116)Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”
El-Metîn(500)Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak“Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”
El-Veliyy(46-2.116)Her işte Allah’ın yardımını istemek“İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
El-Hamîd(62-3.844)Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek“Her türlü hamd ve senaya layık olan.”
El-Muhsî(148)Zekânın kuvvetli olması“Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
El-Mübdi(57)Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi“Maddesiz, örneksiz yaratan.”
El-Muîd(124)Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması‘Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
El-Muhyî(68)İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak“İhya eden, dirilten, can veren.”
El-Mumît(490)Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak“Her canlıya ölümü tattıran.”
El-Hay(18-324)Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak“Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”
El-Kayyûm(156)Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”
El-Vâcid(14-196)Aradığını ve kaybettiğini bulmak“Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
El-Mâcid(48)Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak“Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”
El-Vâhid/El-Ehad(19-3.669)Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması“Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”
Es-Samed(134)Hiç kimseye muhtaç olmamak“Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”
El-Kâdir(305)İstediğini yapmaya güç yetirmek“Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
El-Muktedir(744)Her işte başarılı olmak“Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”
El-Mukaddim(184)Daima yükselmek“Dilediğini, öne alan, yükselten.”
El-Muahhir(847)Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması“Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”
El-Evvel(37)Her hayır işinde birinci olmak“Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”
El-Âhir(801)Ömrün uzun olması“Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.”
Ez Zâhir(1.106)Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması“Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. “
El-Müteâlî(551)İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek“Son derece yüce olan.”
El-Bâtın(62)Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması“Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. “
El-Vâlî(47)Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi “Bütün kainatı idare eden.”
El-Berr(202)Her halukarda iyilik bulmak “Bütün kainatı idare eden.”
El-Tevvâb(409)Tövbelerin kabul olması“Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”
El-Müntekım(630)Zulüm ve fenalıklardan korunmak“Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”
El-Afuvv(156)Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”
Er-Raûf(287)Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek“Çok merhametli, pek şefkatli.”
Mâlikü’l-Mülk(212)Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması“Mülkün, her varlığın sahibi.”
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm(1.100)İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi“Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
El-Muksit(209)Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak“Her işi birbirine uygun yapan.”
El-Câmi(114)Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması“Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”
El-Ganî(1.060)Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek“Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”
El-Muğnî(1.100)Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik“Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”
El-Mâni’(161)Kaza ve belalardan emin olmak“Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”
Ed-Dârr(1.001)Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek“Elem, zarar verenleri yaratan.”
En-Nâfi’(201)Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak “Fayda veren şeyleri yaratan.”
En-Nûr(256)Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak“Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”
El-Hâdî(20-400)Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması“Hidayet veren.”
El-Bedî(86)Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için“Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”
El-Bâkî(113)Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
El-Vâris(707)Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak“Her şeyin asıl sahibi olan.”
Er-Reşîd(514)Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak“İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. “
Es-Sabûr(298)Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak“Ceza vermede acele etmeyen.”
El-Melik(90)Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak“Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”
El-Kuddûs(170)Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek“Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”
El-Aziz(94)Düşmanlara galip gelmek“İzzet sahibi, her şeye galip olan.”
El-Cebbâr(206)İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak“Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”
El-Mütekebbir(662)İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek“Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
El-Hâlık(731)İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak“Yaratan, yoktan var eden.”
El-Bâri(214)İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak“Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
El-Musavvir(336)Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak”Varlıklara şekil veren.”
El-Gaffâr(1.281)Bağışlanmak ve günahlardan korunmak“Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
El-Kahhâr(306)Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak“Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”
El-Vehhâb(14)Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek“Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”
Er-Rezzâk(308)Bol rızıklı bir ömür geçirmek“Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
El-Fettâh(489)Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak“Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. “
El-Alim(150)İlim zenginliği için“Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”
El-Muheymin(145)İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek“Her şeyi görüp gözeten.”
El-Kâbid(903)Zalimin zulmünden kurtulmak“Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”
El-Bâsit(72)Rızkının genişlemesi ve bereketin artması “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”
El-Hafid(1.481)Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak“Dereceleri alçaltan”
Er-Rafi’(351)İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak“Şeref verip yükselten.”
El-Muiz(117)Fakir ve zelillikten kurtulmak“Dilediğini aziz eden, izzet veren.”
El-Muzil(770)Düşmanları zelil etmek“Dilediğini zillete düşüren.”
Es-Semi’(180)Duaların kabul olması“Her şeyi en iyi işiten.”
El-Basir(302-112)Acziyetin kalkması, basiretli olmak“Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”
El-Hakem(68)Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek“Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”
El-Adl(104)Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak“Mutlak adil, çok adaletli.”
El-Latîf(129)Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması“Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”
El-Habîr(812)Hafıza ve idrakin genişlemesi“Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
El-Halîm(88)Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi“Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”
El-Azîm(1.020)Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak“Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”
El-Gafûr(1.286)Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak “Affı, mağfireti bol.”
Eş-Şekûr(526)Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için“Az amele, çok sevap veren.”
El-Aliyy(110)Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması“Yüceler yücesi, çok yüce.”
    
İlan
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Din

Bu Çeşmeden Su İçmek Müslümanlara Haramdır!

 

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Bu Çeşmeden Su İçmek Müslümanlara Haramdır..

Bursa başkent, tabii Osmanlı karışmış, bu nasıl fitnedir diye… *Gitmişler kadıya şikâyete, adam yakalanıp yaka-paça huzura getirilmiş. “Bu nasıl fitnedir, dini İslâm, ahalisi Müslüman olan koca devlette sen kalk, hayrattır, sebildir diye çeşme yap, ama suyunu Müslüman’a yasakla! Olacak i

Okumaya devam et

Trendler